Mẫu đơn xin cấp phép quảng cáo ngoài trời

Qua bài viết này Topthongtin24h.com xin chia sẻ với các bạn những thông tin, kiến ​​thức về Mẫu Đơn Xin Phép Quảng Cáo Ngoài Trời hay và đầy đủ nhất do Topthongtin24h.com tổng hợp và biên tập

<span class=’text_page_counter’>(1)</span><div class=’page_container’ data-page=1>

<b>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</b><b>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</b>

<b></b>

<i>-….……….., ngày…tháng…năm…</i><b>ĐƠN ĐỀ NGHỊ</b>

<b> (Về việc: Cấp phép quảng cáo ngoài trời)</b><i><b> Kính gửi: Sở Thơng tin và Truyền thông tỉnh A</b></i><i>- Căn cứ Luật Quảng cáo 2012;</i>

<i>- Căn cứ Nghị định 181/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật</i><i>Quảng cáo;</i>

<i>- Căn cứ Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật</i><i>Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính</i><i>phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;</i>

Tên đơn vị: ………..Địa chỉ: ………Điện thoại: …………Giấy phép đăng ký kinh doanh: ………..Quyết định thành lập đơn vị số: ……….nơi cấp: ………..Họ và tên người đại diện: ………Chức vụ: ………..Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 12 Luật Quảng cáo 2012 và khoản 2 Điều 28:<i><b>“Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo</b></i>

1. <i>Người quảng cáo có các quyền sau:</i>

<i>… c) Được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương thơng tin về quy</i><i>hoạch quảng cáo ngồi trời đã phê duyệt; …”</i>

<i><b>“Điều 28. Trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo của Ủy ban nhân dân cấp</b></i><i><b>tỉnh</b></i>

<i>… 2. Tổ chức xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo thực hiện quy hoạch quảng cáo ngồi</i><i>trời trên địa bàn; …”</i>

Chúng tơi xin cấp Giấy phép quảng cáo ngoài trời:Nội dung:

Phương tiện quảng cáo:Địa điểm:

Thời gian: Từ ngày… tháng… năm … đến ngày… tháng … năm…Hồ sơ nộp kèm theo:

– …

</div><span class=’text_page_counter’>(2)</span><div class=’page_container’ data-page=2>

<b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b><i>(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)</i>

</div><!-links-><a href=’https://vndoc.com/bieu-mau-thu-tuc-hanh-chinh’> thủ tục hành chính t</a><a href=’https://vndoc.com/bieu-mau’> biểu mẫu </a>

Rate this post

Related Posts